středa 18. května 2011

Příspěvek na péči - PnP


PnP je pravidelná opakující se dávka poskytovaná podle zákona o sociálních službách, která je určena na úhradu za potřebnou pomoc poskytovanou registrovanými poskytovateli sociálních služeb nebo osobami blízkými či jinými.

Změny v roce 2011

 • od 1. 1. 2011 se v souvislosti s přijetím vládních úsporných opatření snižuje výše příspěvku na péči ve stupni I (lehká závislost)u osob starších 18 let, a to z 2 000 Kč na 800 Kč
 • změna výše PnP ve stupni I se netýká osob mladších 18 let a zůstává ve výši 3 000 Kč

Platný stav

Pro koho je určen příspěvek na péči?

 • pro občany, kteří jsou z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby v oblasti péče o vlastní osobu a při soběstačnosti
péčí o vlastní osobu se rozumí:
 • denní úkony spojené např. se zajištěním či příjímáním stravy, osobní hygienou, oblékáním a pohybem, dodržením léčebného režimu apod.
soběstačností se rozumí:
 • úkony, které umožňují účastnit se sociálního života (např. úkony spojené s chodem domácnosti, nakupováním, úklidem, přípravou jednoduchého jídla, schopností komunikace, nakládání s penězi apod.)
 • příspěvek náleží osobě, o kterou má být pečováno, nikoliv osobě, která péči zajišťuje

Kdo o PnP rozhoduje a jaké tiskopisy jsou třeba?

 • o PnP rozhodují sociální odbory obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (http://portal.mpsv.cz/soc/ssl/local)
 • žadatel o PnP musí vyplnit potřebné formuláře – Žádost o přiznání příspěvku na péči a formulář – Oznámení o poskytovateli pomoci (http://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/welcome)
 • obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává rozhodnutí na základě vypracovaného zdravotního posudku Lékařskou posudkovou službou ČSSZ, podkladem pro vypracování zdravotního posudku jsou aktuální lékařské zprávy a písemný záznam ze sociálního šetřené (nově od 1. 1. 2011)

Jak posuzování ve vztahu k PnP probíhá v praxi?

 • sociální pracovníci obecního úřadu obce s rozšířenou působností provádějí sociální šetření v přirozeném prostředí žadatele o PnP
 • sociální pracovník zkoumá do jaké míry je žadatel o PnP soběstačný a schopný samostatného života
 • zdravotní stav žadatele o PnP posuzuje LPS ČSSZ na základě žádosti obce s rozšířenou působností
 • při posuzování se bere v úvahu nepříznivý zdravotní stav žadatele a jeho funkční dopad na schopnost zvládat úkony péče o vlastní osobu a soběstačnosti
 • na základě nálezů praktického i odborných lékařů, výsledku sociálního šetření, případně funkčního vyšetření, lékař LPS příslušné OSSZ podklady vyhodnotí a vypracuje zdravotní posudek

Jaké jsou výše PnP?

A) U osob do 18 let věku (v Kč/měsíc)
 • 3 000 (částka zůstává nezměněna) pro I. stupeň – lehká závislost
 • 5 000 pro II. stupeň – středně těžká závislost
 • 9 000 pro III. stupeň – těžká závislost
 • 12 000 pro IV. stupeň – úplná závislost
B) U osob starší 18 let věku (v Kč/měsíc)
 • 800 (nově od 1. 1. 2011) pro I. stupeň – lehká závislost
 • 4 000 pro II. stupeň – středně těžká závislost
 • 8 000 pro III. stupeň – těžká závislost
 • 12 000 pro IV. stupeň – úplná závislost

Jak je to se stupni závislosti u osob do 18 let věku?

 • I stupeň – lehká závislost (každodenní pomoc nebo dohled při více než 4 úkonech o vlastní osobu a soběstačnosti)
 • II. stupeň – středně těžká závislost (každodenní pomoc nebo dohled při více než 10 úkonech)
 • III. stupeň – těžká závislost (každodenní pomoc nebo dohled při více než 15 úkonech)
 • IV. stupeň – úplná závislost (každodenní pomoc nebo dohled při více než 20 úkonech)

Jak je to se stupni závislosti u osob starších 18 let věku?

 • I. stupeň – lehká závislost (každodenní pomoc nebo dohled při více než 12 úkonech o vlastní osobu a soběstačnosti)
 • II. stupeň – středně těžká závislost (každodenní pomoc nebo dohled při více než 18 úkonech)
 • III. stupeň – těžká závislost (každodenní pomoc nebo dohled při více než 24 úkonech)
 • IV. stupeň – úplná závislost (každodenní pomoci nebo dohled při více než 30 úkonech)

Jaké úkony se posuzují při péči o vlastní osobu pro stanovení stupně závislosti?

 • příprava, podávání a porcování stravy
 • přijímání stravy, dodržování pitného režimu
 • mytí těla, koupání nebo sprchování
 • péče o ústa, vlasy, nehty, holení
 • výkon fyziologické potřeby včetně hygieny
 • vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh
 • sezení, schopnost vydržet stát
 • přemisťování předmětů denní potřeby
 • chůze po rovině
 • chůze po schodech nahoru a dolů
 • výběr oblečení, rozpoznání jeho správného vrstvení
 • oblékání, svlékání, obouvání a zouvání
 • orientace v přirozeném prostředí
 • dodržení léčebného režimu a provedení si jednoduchého ošetření

Jaké úkony se posuzují pro soběstačnost člověka pro účely stanovení stupně závislosti?

 • komunikace slovní, písemná, neverbální
 • orientace vůči jiným fyzickým osobám, v čase a mimo přirozené prostředí
 • nakládání s penězi nebo jinými cennostmi
 • obstarávání osobních záležitostí
 • uspořádání času, plánování života
 • zapojení se do sociálních aktivit odpovídajících věku
 • obstarávání si potravin a běžných předmětů (nakupování)
 • vaření, ohřívání jednoduchého jídla
 • mytí nádobí a běžný úklid domácnosti
 • péče o prádlo a přepírání drobného prádla
 • péče o lůžko
 • obsluha běžných domácích spotřebičů
 • manipulace s kohouty a vypínači
 • manipulace se zámky, otevírání, zavírání oken a dveří
 • udržování pořádku v domácnosti, nakládání s odpady
 • další jednoduché úkony spojené s chodem a udržováním domácnostiŽádné komentáře:

Okomentovat